english version ENG

บริษัท ประกันภัย และ บริษัท ประกันชีวิต

                
 บริษัทประกันชีวิต ในจังหวัดลำปาง
       

Home Insurance Thailand
Contact Us Insurance Thailand
Site Map Insurance Thailand
 บริษัทประกันภัยในประเทศไทย
  กมลประกันภัย
  กรุงเทพประกันภัย
  กรุงไทยพานิชประกันภัย
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  คอมไบด์ อินชัวรันส์์
  คิวบีอีประกันภัย
  คูเนียประกันภัย
  จรัญประกันภัย
  เจ้าพระยาประกันภัย
  ไชน่าอินชัวรันส์
  ชับบ์ประกันภัย
  ทิพยประกันภัย
  เทเวศประกันภัย
  ซิกน่าประกันภัย
  ไทยประกันภัย
  ไทยประกันสุขภาพ
  ไทยพัฒนาประกันภัย
  ไทยรับประกันภัยต่อ
  ไทยศรีประกันภัย
  ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
  ไทยสมุทรประกันภัย
  ธนชาติประกันภัย
  ธนสินประกันภัย
  นวกิจประกันภัย
  นำสินประกันภัย
  นิวอินเดียแอสชัวรันส์
  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
More Insurance In Thailand
finance thailand
          ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาของบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทในจังหวัดลำปาง เช่น ชื่อสาขา ที่อยู่สาขาู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ อีเมล์ เป็นต้น
 
  บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Allianz C.P. General Insurance
ชื่อสาขา :
สาขาลำปาง
ที่อยู่สาขา :
315/1-3 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
0-5431-7238
แฟกซ์ :
0-5431-6303

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
Bangkok Life Assurance
ชื่อสาขา :
สาขาเถิน
ที่อยู่สาขา :
6/2-3 หมู่11 ถ. เถินบุรี ต.ล้อมแรต อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทรศัพท์ :
0-5433-3494, 0-5433-3493
แฟกซ์ :
0-5433-3493
อีเมล์ :
thoen@bla.co.th
ชื่อสาขา :
สาขาลำปาง
ที่อยู่สาขา :
236/9 หมู่1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
00-5435-2623, 0-5422-6063,0-5422-7063
แฟกซ์ :
0-5435-2624
อีเมล์ :
lampang@bla.co.th

 บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
Finansa Life Assurance
ชื่อสาขา :
สาขาลำปาง
ที่อยู่สาขา :
140/68 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
0-5431-7446, 0-5421-8170, 0-5423-1099
แฟกซ์ :
0-5431-7445
อีเมล์ :
-

  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
Krungthai-Axa Life Insurance
สาขาลำปาง
ชื่อสาขา :
สนง.ตัวแทน ดวงปราณี ผาสุขวงษ์
ที่อยู่สาขา :
68/1 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ :
0-5422-5591
แฟกซ์ :
0-5422-5591
ชื่อสาขา :
สนง.ตัวแทน ธัชชัย บริสุทธิ์
ที่อยู่สาขา :
288-290 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ :
0-5422-4975
แฟกซ์ :
0-5422-4972 # 105

  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
Muang Thai Life Assurance
ชื่อสาขา :
สาขาลำปาง
ที่อยู่สาขา :
357/20-21 ถนนฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
0-5422-4879 , 0-5432-3448 , 0-5432-2467
แฟกซ์ :
-

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
Ocean Life Insurance
ชื่อสาขา :
สาขาลำปาง
ที่อยู่สาขา :
44 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
0-5422-1903
แฟกซ์ :
0-5422-7604
ชื่อสาขา :
สาขาเกาะคา
ที่อยู่สาขา :
176/1 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ :
0-5428-1176
แฟกซ์ :
0-5428-4445
ชื่อสาขา :
สาขางาว
ที่อยู่สาขา :
15/5 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทรศัพท์ :
0-5432-9389
แฟกซ์ :
0-5432-9461
ชื่อสาขา :
สาขาแจ้ห่ม
ที่อยู่สาขา :
228 หมู่ที่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.วิเชตพัฒนา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทรศัพท์ :
0-5427-1142
แฟกซ์ :
0-5436-9776
ชื่อสาขา :
สาขาเถิน
ที่อยู่สาขา :
155/6 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทรศัพท์ :
0-5429-2478
แฟกซ์ :
0-5429-1071

  บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด
Siam Commercial New York Life Insurance
ชื่อสาขา :
สาขาลำปาง
ที่อยู่สาขา :
276/59-61 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
0-5431-0474-5
แฟกซ์ :
0-5422-7694
อีเมล์ :
Lampang_01@scnyl.com

  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
Thai Life Insurance
ชื่อสาขา :
สาขาลำปาง
ที่อยู่สาขา :
357/47 ถ.ดวงรัตน์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ :
0-5422-7583, 05422-7615-6
แฟกซ์ :
0-5422-5603
ชื่อสาขา :
สาขางาว
ที่อยู่สาขา :
59/4-6 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน (สายเก่า) ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทรศัพท์ :
0-5432-9388, 0-5432-9630, 0-5432-9118
แฟกซ์ :
0-5432-9008
ชื่อสาขา :
สาขาแจ้ห่ม
ที่อยู่สาขา :
226, 235 หมู่ 1 ถ.อักโขชัยคีรี ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทรศัพท์ :
0-5427-1147
แฟกซ์ :
0-5427-1369
ชื่อสาขา :
สาขาเถิน
ที่อยู่สาขา :
149 หมู่ 12 ถ.พลโยธิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทรศัพท์ :
0-5429-1521
แฟกซ์ :
-

  บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
The SouthEast Life Insurance
ชื่อสาขา :
สาขาลำปาง
ที่อยู่สาขา :
เลขที่ 270 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เชียงราย ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ :
0-5421-7824, 0-5431-7880-1, 0-5422-2692
แฟกซ์ :
0-5431-7746
อีเมล์ :
BR_LAMPA@selic.co.th

 
   


 
 บริษัทประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บางกอก สหประกันชีวิต
มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์
ไทยประกันชีวิต
ฟินันซ่าประกันชีวิต
ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์
ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
ไทยรีประกันชีวิต
ไทยสมุทรประกันชีวิต
ธนชาตประกันชีวิต
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เมืองไทยประกันชีวิต
เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
แมกซ์ประกันชีวิต
สยามซัมซุง ประกันชีวิต
สยามประกันชีวิต
สหประกันชีวิต
 
More Insurance In Thailand
 
Copyright © 2009 Insurance Thailand. All rights reserved.
 
Valid XHTML 1.0 Transitional 
Valid CSS! 
Google bot last visit powered by Gbotvisit.com 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
Free PageRank Checker